/ Nhà đầu tư mới - Cừu non /

Tài khoản demo

Không rủi ro

Tài khoản mô phỏng miễn phí 30 ngày

Quỹ mô phỏng 50.000 USD

Phân tích giao dịch miễn phí.

/ Nhà đầu tư lâu năm - Sói /

Tài khoản thực

Nhà cung cấp đáng tin cậy với hơn 30 năm kinh nghiệm

Được quản lý đầy đủ

Thông tin và phân tích của chuyên gia

Giao dịch tự động hóa EA